The Open Directory Project.

Directory of ศิลปะ Resources

Home > World > Thai > ศิลปะ

เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ งานศิลปะ จะรวมถึงชิ้นงานหลายชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร สื่ออารมณ์ หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ศิลปะแบ่งออกเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และคีตกรรม

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Thai > ศิลปะ

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us