The Open Directory Project.

Directory of บริการธุรกิจ Resources

Home > World > Thai > ธุรกิจ > บริการธุรกิจ

บริษัทที่ให้บริการธุรกิจแก่บริษัทอื่น (B2B) บริการธุรกิจแบ่งออกเป็นสองลักษณะ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ: กิจกรรมที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้บริการด้านบัญชี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลวิจัย การสื่อสารในองค์กร ล่าม ฯลฯ เป็นต้น บริการด้านธุรการ: กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของบริษัท

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Thai > ธุรกิจ > บริการธุรกิจ

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us