The Open Directory Project.

Directory of Օրենք Resources

Home > World > Armenian > Հասարակություն > Օրենք

Այս կատեգորիան պետք է ծառայի որպես ռեսուրս տարբեր բնույթի օրենքին վերաբերող կայքերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական ֆիրմաներ, իրավական խորհրդատվություն, օրենքների շտեմարաններ, տեղեկագրքեր, օրենքի վերաբերյալ ֆորումներ, կազմակերպություններ)։

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Armenian > Հասարակություն > Օրենք

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us